جوایز و دستاوردها

جوایز و دستاوردها
1392 جایزه معمار بازسازی پروژه مسکونی عمید رتبه سوم مشترک
1392 جایزه معمار عمومی ساختمان اداری بوش منتخب هیات داوران
1393 جایزه معمار بازسازی پروژه اداری سفیران برگزیده
1393 جایزه معمار عمومی ساختمان اداری آگاه برگزیده
1394 جایزه معمار فروشگاه فروشگاه زیین 1 برگزیده
1394 جایزه جهانی معماری WAN عمومی فروشگاه زیین 1 برگزیده
1395 جایزه Architizer دیتیل و بافت فروشگاه زیین 2 انتخاب داوران
1395 جایزه Architizer دیتیل و بافت رستوران ریواس انتخاب داوران
1395 جایزه معمار بازسازی رستوران ریواس برگزیده
1396 جایزه جهانی معماری WAN بازسازی رستوران ریواس برگزیده
1398 جایزه جهانی معماری WAN باز زنده سازی بوتیک هتل حنا رتبه اول
1398 جایزه معمار بازسازی بوتیک هتل حنا رتبه اول
1398 جایزه جهانی معماری WAN هتل و اقامتگاه بوتیک هتل حنا برگزیده
1398 جایزه جهانی معماری WAN فرهنگی بوتیک هتل حنا برگزیده
1398 جایزه جهانی معماری WAN تاریخی و مدرن بوتیک هتل حنا برگزیده
1401 WAN Female Frontier Social Change Award بوتیک هتل حنا برگزیده
1402 جایزه معماری WAF مقاوم سازی Vast Gallery & Artist Residency برنده
1402 جایزه معماری WAF رنگ Vast Gallery & Artist Residency برگزیده
1402 جایزه معمار مرمت مرکز چند منظوره خارک مقام سوم