جوایز و دستاوردها

جوایز و دستاوردها
1392جایزه معماربازسازیپروژه مسکونی عمیدرتبه سوم مشترک
1392جایزه معمارعمومیساختمان اداری بوشمنتخب هیات داوران
1393جایزه معماربازسازیپروژه اداری سفیرانبرگزیده
1393جایزه معمارعمومیساختمان اداری آگاهبرگزیده
1394جایزه معمارفروشگاهفروشگاه زیین 1برگزیده
1394جایزه جهانی معماری WANعمومیفروشگاه زیین 1برگزیده
1395جایزه Architizerدیتیل و بافتفروشگاه زیین 2انتخاب داوران
1395جایزه Architizerدیتیل و بافترستوران ریواسانتخاب داوران
1395جایزه معماربازسازیرستوران ریواسبرگزیده
1396جایزه جهانی معماری WANبازسازیرستوران ریواسبرگزیده
1398جایزه جهانی معماری WANباز زنده سازیبوتیک هتل حنارتبه اول
1398جایزه معماربازسازیبوتیک هتل حنارتبه اول
1398جایزه جهانی معماری WANهتل و اقامتگاهبوتیک هتل حنابرگزیده
1398جایزه جهانی معماری WANفرهنگیبوتیک هتل حنابرگزیده
1398جایزه جهانی معماری WANتاریخی و مدرنبوتیک هتل حنابرگزیده
1401WAN Female FrontierSocial Change Awardبوتیک هتل حنابرگزیده