مشارکت‌های داوری

مشارکت‌های داوری
1395 نهمین جایزه معماری داخلی ایران مهسا مجیدی هیئت داوران
1396 مسابقه معماری داخلی دلچه ویتا مهسا مجیدی هیئت داوران
1398 چهارمین ماراتن معماری مهسا مجیدی هیئت داوران
1399 جایزه جهانی معماری WAN مهسا مجیدی هیئت داوران
1400 جایزه جهانی معماری WAN مهسا مجیدی هیئت داوران
1401 جایزه جهانی معماری WAN مهسا مجیدی هیئت داوران
1401 جایزه معماری WAF مهسا مجیدی هیئت داوران